Introduction Background Committee Theme Schedule Presenters Exhibitions Hotel Transportation Resources Registration

Koziowek Foundation IMPACT Scholarships

The Koziowek Foundation is pleased to announce that it is funding fifty scholarships for art students in Poland and Germany to attend the IMPACT 4 International Printmaking Conference with NO REGISTRATION FEE. The IMPACT International Printmaking Conference will be held in Berlin and Poznan September 5-10, 2005. The conference will be attended by 250 delegates including artists, educators, curators and critics devoted to the graphic arts from over 20 countries. The conference website (web.utk.edu/~imprint) includes a list of key-note speakers, panels, exhibitions, and technical demonstrations as well as discounted housing for students in Berlin and Poznan. Students selected for the Koziowek Foundation IMPACT Scholarships will be recognized at the conference on Thursday September 8th in Poznan during the Polish Student Round Table Discussion, Piano Club at Stary Browar. The conference program will also include a printed insert listing the student recipients of the scholarships and their schools and each student will receive a special citation.

To apply for the Koziowek Foundation Scholarship, students should send an email by August 10, 2005 to Shaurya Kumar, IMPACT 4 Conference Administrative Assistant (skumar1@utk.edu) with the subject line “Koziowek Foundation Scholarship.”  Students should include the following information:

  1. name (for conference badge)
  2. home address
  3. art academy or university (for conference badge)
  4. year of study
  5. student ID number
  6. name of major professor

Inquiries and questions should be sent to Beauvais Lyons, IMPACT 4 Conference Coordinator (blyons@utk.edu).

Based in Joliet, Illinois (USA) the Koziowek Foundation supports educational programs in the arts, music and dance.

__________________________________________________________________________________________________  
 
Fundacja Koziowek ma zaszczyt poinformowaæ o ufundowaniu 50 stypendiów umo¿liwiaj±cych uczestniczenie w Miêdzynarodowej Konferencji Grafiki IMPACT 4 (bez konieczno¶ci uiszczania op³at rejestracyjnych) dla studentów z Polski i Niemiec kszta³c±cych siê w uczelniach artystycznych.
Miêdzynarodowa Konferencja Grafiki IMPACT bêdzie odbywaæ siê w Berlinie i Poznaniu od 5 do 10 wrzesnia 2005. W konferencji uczestniczyc bêdzie 250 delegatów: artystów, wyk³adowców, kuratorów, krytyków zwi±zanych z grafik± z ponad 20 krajów.
 
Na stronie internetowej konferencji (web.utk.edu/~imprint) zamieszczona jest lista g³ównych prelegentów, paneli dyskusyjnych, wystaw i prezentacji technicznych oraz lista dostêpnego dla studentów zni¿kowego zakwaterowania w Berlinie i Poznaniu.
Wybrani studenci, którzy otrzymaj± stypendium Fundacji Kozio³ek bêd± uczestniczyæ w Dyskusji przy Studenckim Polskim Okr±g³ym Stole, w czwartek 8 wrze¶nia, w Piano Club, w Starym Browarze w Poznaniu.
Program konferencji zawieraæ bêdzie równie¿ informacje dotycz±ce studentów, którzy otrzymali stypendium i ich szkó³.
 
Aby ubiegaæ siê o stypendium Fundacji Koziowek studenci winni wys³aæ e-mail do Shaurya Kumar, IMPACT 4 Conference Administrative Assistant (skumar1@utk.edu) wpisuj±c w temacie: “Koziowek Foundation Scholarship”.
Studenci winni równie¿ przes³aæ poni¿sze informacje do 10 sierpnia 2005.
 
1 imiê i nazwisko
2 adres
3 nazwê uczelni
4 rok nauki
5 numer legitymacji studenckiej
6 nazwisko pedagoga prowadz±cego
 
Wszelkie pytania prosze kierowac do Koordynatora Konferencji Pana Beauvais Lyons, IMPACT 4 Conference Coordinator (blyons@utk.edu).
 
Fundacja Koziowek z Joliet (Illinois, USA) wspiera programy edukacyjne sztuki, muzyki i tañca.